Algemene voorwaarden

B.V.  H.M.C.C.P.

Poortakkerstraat 9F
9051 Gent ( Sint Denijs Westrem )

Ond nr BE 0471 966 564
Garantiefonds

logo_vvr

Bank Iban nr.: BE80 0688 9013 5277
BIC: GKCCBEBB
Lic. nr.: 7153
Rpr.: 340 678

Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens

Ons kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van de contracten/bestelbons, op basis van de contractuele relatie met u. Daarbij worden deze gegevens ook overgemaakt aan de betrokken maatschappij(en)/leveranciers met wie de contracten/bestelbons worden gesloten en waarbij ons kantoor optreedt als doorverkoper. Daarnaast kunnen deze gegevens door ons kantoor ook verwerkt worden voor commerciële doeleinden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wenst u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing, kan u dit melden door het aankruisen van dit vakje  of door een mail te sturen naar josiane@independent-independent.be-travel.be

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE REISBEMIDDELAAR

Art. 1: Bevoegdheden.

Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid
hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisator.

Art. 2: Prijs.

1) Prijzen die mondeling door Independent-Travel (afdeling van H.M.C.C.P.bvba)worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud.
Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
2) De dossiers worden onderworpen aan “dossierkosten”, die worden opgelegd door de beroepsvereniging

V.V.R. (Vereniging van Vlaamse Reisbureaus), waarvan Independent-Travel
(afdeling van H.M.C.C.P. B.V.) lid is.

3) Daarenboven zijn ‘dossiers op aanvraag’, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, onderworpen aan mogelijke bijkomende dossierkosten.

Art. 3: Betaling

1. Het voorschot bedoeld in art. 7 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen bedraagt30% van de totale reissom, met een minimum van € 100,- (dat minimum bedrag mag het bedrag van de totale reissom niet overschrijden).

2. Gebeurlijke administratiekosten en/of reisverzekeringen moeten integraal worden voldaan bij betaling van het voorschot.

3. Dossiers met vervoer: de lijn- en/of chartervluchten zijn onmiddellijk 100% te betalen bij reservering. Op de rest van het dossier van het dossier betaalt de reiziger een voorschot van 30% met een met een minimum van € 100,- dat minimum bedrag mag het bedrag van de totale reissom niet overschrijden).

Voor hotels met vroegboekkorting bedraagt het voorschot 75% van de totale reissom.

4. Bij reservaties minder dan één maand voor afreis, moet de reiziger de totale reissom onmiddellijk voldoen.

Art. 4: Betalingsvoorwaarden.

1) Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en zonder korting tenzij de

factuur op uitdrukkelijke wijze een vervaldatum vermeldt vanaf dewelke de factuur eisbaar wordt.

2) Alle facturen worden van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is,

vermeerderd met een verwijlrente van 12% ‘s jaars en dat vanaf datum van eisbaarheid tot aan de dag van

volledige betaling.

3) Bij wanbetaling één maand na eisbaarheid van de factuur en onverminderd de verwijlrente is een forfaitaire

schadevergoeding van rechtswege verschuldigd en zonder voorafgaande ingebrekestelling van 15% van het

factuurbedrag met een minimum van € 500.

4) Om ontvankelijk te zijn moeten gebeurlijke betwistingen binnen tien dagen na factuurdatum en bij

aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden.

5) In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd ttz. deze met territoriale

bevoegdheid over de plaats van uitbating van Independent-Travel (afdeling van H.M.C.C.P.bvba)

Art. 5: Formaliteiten

1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie, inzake de te vervullen formaliteiten, die hem in de

brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld (reizigers met de Belgische nationaliteit). Reizigers van

niet-Belgische nationaliteit en/of paspoort moeten bij de bevoegde instanties, consulaat van het land van

bestemming informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.

2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto of internationaal paspoort te beschikken. Kinderen die niet

door hun ouders vergezeld worden, dienen een attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen

om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals

het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

3. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door

de reisorganisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De

reisorganisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden

die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

Artikel 6 : Bagage

1. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een

property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen.

2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor

overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

Artikel 7 : Dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden

dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht

op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek, ten gevolge van

wijzigingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden afwijken van het oorspronkelijk tijdstip. De reisorganisator

draagt geen grotere aansprakelijkheid dan de vervoerder zelf, voor schade die het gevolg is van vertragingen.

Art. 7: Verbreking van contract en wijzigingen door de Reiziger

De Reiziger kan ten alle tijde het reiscontract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de Reiziger het contract

verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en

reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten

hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

1) Bij annulering dienen de contractueel vastgestelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de

reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

2) Behoudens de door de reisorganisator bepaalde annulatiekosten, heeft de reisbemiddelaar het recht zijn kosten

aan te rekenen tot een maximum van 15% van de reissom.

3) Voor wijzigingen aan een geboekte reis worden naast de normale prijsaanpassing nog extra dossierkosten

aangerekend, nl. Tot 30 dagen voor het vertrek 13.00 € per persoon. Minder dan 30 dagen voor het vertrek:

25.00 € per persoon.

Art. 8: Klachtenregeling.

Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank

van Gent bevoegd, ttz. deze met territoriale bevoegdheid over de plaats van uitbating van Independent-
Travel (afdeling van H.M.C.C.P.  B.V.)

Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari

1994 en het uitvoeringsbesluit van 25.04.1997 is Independent-Travel (afdeling van H.M.C.C.P. bvba) door

Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37 te 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358),

www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger

verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van

de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Benevens de waarborgen voorzien in de hiernavolgende voorwaarden zijn de verbintenissen van de

reisbemiddelaar en van de reisorganisator gedekt door een wettelijke borgtocht (besluit van de Vlaamse

Regering van 2 april 1996), die slechts kan aangewend worden na aanmaning per aangetekend schrijven

waarvan afschrift, eveneens aangetekend, aan Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, en dit binnen

de 12 maanden na de uitvoering der werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.